G.I.E » Membros do grupo » María Montserrat Castro Rodríguez

María Montserrat Castro Rodríguez

Crop maria.castror

Mestra de EP, coas especialidade de Lingua Estranxeira e Pedagoxía Terapéutica. Incorpórase ao Corpo de Mestres de EI e EP da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no curso académico 1998-1999. Durante 10 cursos académicos desenvolve a súa actividade profesional en distintos centros de Educación Infantil e Primaria, Centros Públicos Integrados e Institutos de Educación Secundaria. Nos primeiros cursos á súa área de traballo é a Lingua Estranxeira (Inglés), para posteriormente centrarse no ámbito da atención á diversidade como profesional de apoio ás necesidades específicas de apoio educativo.

No curso académico 2003-2004 defende a súa tese doutoral Condicións e expectativas dos alumnos da diplomatura de educación social da Universidade de Santiago e avaliación que fan dos seus estudios dirixida por el Prof. Dr. Antonio Vara Coomonte da Facultade de CC. da Educación de la Universidad de Santiago de Compostela.

Dende o curso 2008-2009 imparte clase como profesora axudante doutora no Dpto. de Pedagoxía e didáctica da Facultade de CC. da Educación.

A súa liña de traballo e investigación desenvolta nos últimos anos céntrase en:

  • Estudo do perfil persoal e profesional de profesionais que poden traballar coa infancia dende a perspectiva educativa.
  • A incorporación de profesional non docente (Educadores/as Sociais, Logopedas, etc) nos centros escolares para promover proxectos de educativos inclusivos.
  • Análise e elaboración de materiais e proposta educativas dende a perspectiva de inclusión social e educativa.

Libros

Castro, M., Galán, P., Rodríguez, J. (2009) Un mundo de sensacións. Material para o alumnado e para o profesorado, A Coruña: Colexio de Arquitectos de Galicia
Castro, M., outros (2008) Educación Social e Escola, Santiago: Cesg/Neg
Castro, M., outros (2008) La escuela en la comunidad y la comunidad en la escuela, Barcelona: Graó
Castro, M., outros (2008) Análise da rede de centros do concello de As Pontes, Santiago: Tórculo Artes Gráficas, S.A.
Rodríguez, J., Castro, M., Malheiro, X.M. (2006) A escola, ¿punto de encontró e profesorado e educadores/as sociais?, Santiago: Ceesg/NEG
Castro, M. (2004) Condicións e expectativas dos alumnos da diplomatura de educación social da Universidade de Santiago e avaliación que fan dos seus estudios, Santiago: Servicio de Publicacións e Intercambio da USC
Castro, M., Rodríguez, J., Souto, M. (2003) Centro galego de Puerto Rico, Ourense: Alternativa Editorial
Castro, M., Rodríguez, J. (1997) Industrialización, cultura e identidade en Galicia a través de imaxes. Claves para interpretación na escola, Santiago: Tórculo Edicións
Castro, M., Rodríguez, J. (1997) Electricidade en Galicia: Dende as centrais térmicas hidroeléctircas e eólicas ata os nosos fogares. Unha proposta para os alumnos de ensinanza secundaria, Santiago: Tórculo Edicións
Castro, M., Rodríguez, J. (1997) A electricidade en Galicia: Roteiro polas centrais productoras de enerxía eléctrica de Galicia, Santiago: Tórculo Edicións
Rodríguez, J., Castro, M., Ramos, R. (1996) As Pontes: Un exemplo de desenvolvemento económico e industrial. Medios e recursos para unha intervención socioeducativa no concello, As Pontes: Concello das Pontes e Tórculo Edicións
Ramos, R., Castro, M., Rodríguez, J. (1996) Roteiro pola vila de As Pontes, As Pontes: Concello das Pontes e Tórculo Edicións
Castro, M., Ramos, R., Rodríguez, J. (1996) As Pontes: Un concello na procura da súa identidade histórica. Elementos pedagóxicos para a súa identificación, As Pontes: Concello das Pontes e Tórculo Edicións
Castro, M., Ramos, R., Rodríguez, J. (1996) Análise socioeducativa do Concello do Boiro: Mapa Escolar, 1992-1996, Boiro: Concello de Boiro e Tórculo Edicións

Capítulos en libros

Castro, M., Zapico, H., Rodríguez, J. (2008) Experiencias de trabajo entre escuela y comunidad en el contexto gallego, En AA.VV. La escuela en la comunidad y la comunidad en la escuela. Barcelona: Graó
Castro, M. (2008) Os programas intensivos-Effect: Unha aprendizaxe dende a práctica e para a práctica, En Rodríguez, J. e Vez, X. M. Contribucións a dimensión europea na formación do profesorado de colaboración. Santiago: Serv. De Publicacións e Intercambio Científico da USC
Castro, M., Ramos, R., Rodríguez, J. (1996) Campaña de animación á lectura para a educación en valores nas escolas unitarias rurais, En AA.VV

Artigos

Armas, M., Castro, M. (2009) Diversidade e Inclusión (monografía), Revista Galega de Educación, nº43
Castro, M., Armas, M. (2009) Familia e Profesorado: Loitando xuntos por facer realidade as utopías, Revista Galega de Educación, nº 43
Castro, M. (2009) Entrevista a catro bandas: Francisco López, Alfonso Tembrás, David Valín e Marta Rodríguez, Revista Galega de Educación, nº 43, pp
Valín, D., Castro, M. (2007) La integración del educador social en la escuela comprensiva: una respuesta integral a las necesidades educativas especiales, Aula de Innovación Educativa, nº 160, pp. 18 a 23
Rodríguez, J., Castro, M. (2007) Materiales didácticos para una intervención interdisciplinar desde los ámbitos formal y no formal: un análisis tras su implementación, Pixel-Bit: Revista de medios y educación, nº 29, pp. 7 -24
AA.VV., Castro, M. (2007) Aprender a ler en situación de dificultade, Revista Galega de Educación, nº 37, pp. 99-105
González, F., Seage, J., Castro, M. (2006) Experiencia interxeracional na exposición "O mar na ría" no CEIP Serra de Outes, Revista Galega de Educación, nº 35, pp. 78-85
AA.VV, Castro, M. (2006) Un material hecho a medida, Cuaderno de Pedagogía, .353, pp. 40 ata 43
Coomonte, A., Castro, M. (2005) Perfil sociolóxico do alumnado de Educación Social da Universidade de Santiago e análise da valoración que fan da elección da carreira, Revista Galega do Ensino, nº pp. 613-636 (versión en galego) e (versión en castelán)
VV.AA., Castro, M. (2002) Una Semana sin libros de texto, Cuadernos de Pedagogía, nº 314, 26 -29
Ramos, R., Castro, M., Rodríguez, J. (1999) Profesores, Universidad y Ayuntamiento en un marco de colaboración para la elaboración de material didáctico, Campo Abierto, vol.16) pp. 137-150
Rodríguez, J., Castro, M. (1997) El municipio, espacio de desarrollo profesional en la elaboración de materiales curriculares, Educadores, vol.39,83-91
Rodríguez, J., Castro, M. (1996) ¿Cómo analizar los recursos educativos en la comunidad?, Comunidad Educativa, nº 231