G.I.E » Membros do grupo » María Montserrat Castro Rodríguez

María Montserrat Castro Rodríguez

Crop maria.castror

Mestra de EP, coas especialidade de Lingua Estranxeira e Pedagoxía Terapéutica. Incorpórase ao Corpo de Mestres de EI e EP da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no curso académico 1998-1999. Durante 10 cursos académicos desenvolve a súa actividade profesional en distintos centros de Educación Infantil e Primaria, Centros Públicos Integrados e Institutos de Educación Secundaria. Nos primeiros cursos á súa área de traballo é a Lingua Estranxeira (Inglés), para posteriormente centrarse no ámbito da atención á diversidade como profesional de apoio ás necesidades específicas de apoio educativo.

No curso académico 2003-2004 defende a súa tese doutoral Condicións e expectativas dos alumnos da diplomatura de educación social da Universidade de Santiago e avaliación que fan dos seus estudios dirixida por el Prof. Dr. Antonio Vara Coomonte da Facultade de CC. da Educación de la Universidad de Santiago de Compostela.

Dende o curso 2008-2009 imparte clase como profesora axudante doutora no Dpto. de Pedagoxía e didáctica da Facultade de CC. da Educación.

A súa liña de traballo e investigación desenvolta nos últimos anos céntrase en:

  • Estudo do perfil persoal e profesional de profesionais que poden traballar coa infancia dende a perspectiva educativa.
  • A incorporación de profesional non docente (Educadores/as Sociais, Logopedas, etc) nos centros escolares para promover proxectos de educativos inclusivos.
  • Análise e elaboración de materiais e proposta educativas dende a perspectiva de inclusión social e educativa.

Libros

Castro, M., Galán, P., Rodríguez, J. (2009) Un mundo de sensacións. Material para o alumnado e para o profesorado, A Coruña: Colexio de Arquitectos de Galicia
Castro, M., outros (2008) Educación Social e Escola, Santiago: Cesg/Neg
Castro, M., outros (2008) La escuela en la comunidad y la comunidad en la escuela, Barcelona: Graó
Castro, M., outros (2008) Análise da rede de centros do concello de As Pontes, Santiago: Tórculo Artes Gráficas, S.A.
Rodríguez, J., Castro, M., Malheiro, X.M. (2006) A escola, ¿punto de encontró e profesorado e educadores/as sociais?, Santiago: Ceesg/NEG
Castro, M. (2004) Condicións e expectativas dos alumnos da diplomatura de educación social da Universidade de Santiago e avaliación que fan dos seus estudios, Santiago: Servicio de Publicacións e Intercambio da USC
Castro, M., Rodríguez, J., Souto, M. (2003) Centro galego de Puerto Rico, Ourense: Alternativa Editorial
Castro, M., Rodríguez, J. (1997) Industrialización, cultura e identidade en Galicia a través de imaxes. Claves para interpretación na escola, Santiago: Tórculo Edicións
Castro, M., Rodríguez, J. (1997) Electricidade en Galicia: Dende as centrais térmicas hidroeléctircas e eólicas ata os nosos fogares. Unha proposta para os alumnos de ensinanza secundaria, Santiago: Tórculo Edicións
Castro, M., Rodríguez, J. (1997) A electricidade en Galicia: Roteiro polas centrais productoras de enerxía eléctrica de Galicia, Santiago: Tórculo Edicións
Rodríguez, J., Castro, M., Ramos, R. (1996) As Pontes: Un exemplo de desenvolvemento económico e industrial. Medios e recursos para unha intervención socioeducativa no concello, As Pontes: Concello das Pontes e Tórculo Edicións
Ramos, R., Castro, M., Rodríguez, J. (1996) Roteiro pola vila de As Pontes, As Pontes: Concello das Pontes e Tórculo Edicións
Castro, M., Ramos, R., Rodríguez, J. (1996) As Pontes: Un concello na procura da súa identidade histórica. Elementos pedagóxicos para a súa identificación, As Pontes: Concello das Pontes e Tórculo Edicións
Castro, M., Ramos, R., Rodríguez, J. (1996) Análise socioeducativa do Concello do Boiro: Mapa Escolar, 1992-1996, Boiro: Concello de Boiro e Tórculo Edicións

Capítulos en libros

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Jesús, CASTRO RODRÍGUEZ, Mª Montserrat (2016) Migration Movements in Textbooks and Didactic Material in the Spanish Context, En M. AYAZ, Adeela ARSHAD-AYEZ y Jesús RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Eds.). Representation of Minorities in Textbooks: International Comparative Perspectives. International Association for Research on Textbooks and Educational Media (IARTEM). Montreal. University of Concordia, págs. 105 – 118 leer online
Castro, M., Zapico, H., Rodríguez, J. (2008) Experiencias de trabajo entre escuela y comunidad en el contexto gallego, En AA.VV. La escuela en la comunidad y la comunidad en la escuela. Barcelona: Graó
Castro, M. (2008) Os programas intensivos-Effect: Unha aprendizaxe dende a práctica e para a práctica, En Rodríguez, J. e Vez, X. M. Contribucións a dimensión europea na formación do profesorado de colaboración. Santiago: Serv. De Publicacións e Intercambio Científico da USC
Castro, M., Ramos, R., Rodríguez, J. (1996) Campaña de animación á lectura para a educación en valores nas escolas unitarias rurais, En AA.VV

Artigos

VÁZQUEZ FORMOS, Carla, CASTRO RODRÍGUEZ, Mª Montserrat, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Jesús (2017) Una taxonomía de materiales didácticos para la inclusión de alumnado con diversidad funcional auditiva, Educatio Siglo XXI. Vol. 35, nº 3, págs. 129 - 152 leer online
CASTRO RODRÍGUEZ, Mª Montserrat, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Jesús, PEIRATS CHACÓN, José (2017) Materiales Didácticos, Libros de Texto y Educación Inclusiva, Educatio Siglo XXI. Vol. 35, nº 3, págs. 11 – 16 leer online
CASTRO RODRÍGUEZ, Mª Montserrat, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Jesús (2017) Estrategias y recursos para el desarrollo de la cultura cooperativa entre profesorado y profesionales de la educación social en primaria, Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado Vol. 31, nº 2, págs. 29 - 42 leer online
LATA DOPORTO, Sara, CASTRO RODRÍGUEZ, Mª Montserrat (2016) El aprendizaje cooperativo, un cambio hacia la inclusión educativa, Revista Complutense de Educación. Vol. 27, págs. 1085 - 1101 leer online
SÁNCHEZ BLANCO, Concepción, CASTRO RODRÍGUEZ, Montserrat (2015) Dilemas en relación a los materiales y recursos para una educación infantil inclusiva, RELAdEI. Revista Latinoamericana de Educación Infantil, 4 (1), págs. 87-104 leer online
CASTRO RODRÍGUEZ, Ana Isabel, CASTRO RODRÍGUEZ, Mª Montserrat (2015) O profesorado de apoio á atención á diversidade, profesional clave na función orientadora, Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación. Vol. 11, nº 11, págs. 103-107 leer online
SÁNCHEZ BLANCO, Concepción, CASTRO RODRÍGUEZ, Mª Montserrat (2015) Dilemas en relación a los materiales y recursos para una educación infantil inclusiva, Revista Latinoamericana de Educación Infantil (RELAdEI). Vol. 4, nº 1, págs. 87 – 104 leer online
CASTRO RODRÍGUEZ, Mª Montserrat (2014) Inclusive education in environmental studies textbooks for primary education, IARTEM e-Journal. Vol. 6, págs. 49 – 66 leer online
CASTRO RODRÍGUEZ, Mª Montserrat (2014) Infancias nómadas: educando el derecho a la movilidad. Concepción Sánchez Blanco, Revista Iberoamericana de la Educación. Vol. 5, nº 2, págs. 1-2 leer online
Armas, M., Castro, M. (2009) Diversidade e Inclusión (monografía), Revista Galega de Educación, nº43
Castro, M., Armas, M. (2009) Familia e Profesorado: Loitando xuntos por facer realidade as utopías, Revista Galega de Educación, nº 43
Castro, M. (2009) Entrevista a catro bandas: Francisco López, Alfonso Tembrás, David Valín e Marta Rodríguez, Revista Galega de Educación, nº 43, pp
Valín, D., Castro, M. (2007) La integración del educador social en la escuela comprensiva: una respuesta integral a las necesidades educativas especiales, Aula de Innovación Educativa, nº 160, pp. 18 a 23
Rodríguez, J., Castro, M. (2007) Materiales didácticos para una intervención interdisciplinar desde los ámbitos formal y no formal: un análisis tras su implementación, Pixel-Bit: Revista de medios y educación, nº 29, pp. 7 -24
AA.VV., Castro, M. (2007) Aprender a ler en situación de dificultade, Revista Galega de Educación, nº 37, pp. 99-105
González, F., Seage, J., Castro, M. (2006) Experiencia interxeracional na exposición "O mar na ría" no CEIP Serra de Outes, Revista Galega de Educación, nº 35, pp. 78-85
AA.VV, Castro, M. (2006) Un material hecho a medida, Cuaderno de Pedagogía, .353, pp. 40 ata 43
Coomonte, A., Castro, M. (2005) Perfil sociolóxico do alumnado de Educación Social da Universidade de Santiago e análise da valoración que fan da elección da carreira, Revista Galega do Ensino, nº pp. 613-636 (versión en galego) e (versión en castelán)
VV.AA., Castro, M. (2002) Una Semana sin libros de texto, Cuadernos de Pedagogía, nº 314, 26 -29
Ramos, R., Castro, M., Rodríguez, J. (1999) Profesores, Universidad y Ayuntamiento en un marco de colaboración para la elaboración de material didáctico, Campo Abierto, vol.16) pp. 137-150
Rodríguez, J., Castro, M. (1997) El municipio, espacio de desarrollo profesional en la elaboración de materiales curriculares, Educadores, vol.39,83-91
Rodríguez, J., Castro, M. (1996) ¿Cómo analizar los recursos educativos en la comunidad?, Comunidad Educativa, nº 231